§1 Ändamål och syfte

Flugfiskeklubben ekorrarna är en sammanslutning av flugfiske intresserade medlemmar, som har ett begränsat antal medlemmar.

 Klubben har till syfte: 

- att bidraga till flugfiskets utveckling som sport och rekreationsform.

- att befrämja flugfiske och fiskevård.

- att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och fiske vattnens 
  rationella utnyttjande.

- att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske och naturintresset bland ungdomen och därigenom ge
  den ett ökat utbyte av fritiden.

- att bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område.

- att verka för ökat fiske och naturvett liksom respekt för andras rätt. 

- att befrämja ett gott samarbete med klubben och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av
  god trivsel på fiskevattnen.

 §2 Medlemskap 

Rätt till medlemskap i klubben är att personens intresse är flugfiske samt att personen är 18 år. Inträde görs via kölista. Personen ska också godkännas på styrelsemöte innan inträde kan göras.  Medlemmen ska betala föreskrivna avgifter samt efterleva klubbens stadgar och föreskrifter. Som  medlem i klubben får sammanbo ende samt hemmavarande barn max 18 år inträde i klubben. 

§3 Förvaltning

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande 2 år, sekreterare 2 år, kassör 2 år samt fyra ledamöter som är representanter i 2 år respektive 1 år.  Två suppleanter väljs på 2 år respektive 1 år. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelse beslutar med enkel röstövervikt. Vid lika röstantal gäller den mening som biträdes av ordföranden utom vid val, där lotten avgör. Klubben tecknas av fungerade ordförande jämte en styrelse ledamot. 

§4 Ungdomsverksamhet

T o m det år ungdom fyller 18 år har man rätt att deltaga i ungdomsverksamhet. Ungdomsledare planerar och utför aktiviteter självständigt eller med samråd med styrelsen. 

§5 Revision 

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer samt en suppleant för dessa. Revisorer och suppleant väljs på ett år. Klubbens räkenskaper avslutas per den 31/12 årligen.

§6 Motioner 

Motioner och ärenden vilka skall upptagas till behandling vid årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

§7 Årsmöte 

Årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.

1. Mötets öppnande.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Val av mötets funktionärer.

4. Klubbens verksamhetsberättelse under året.

5. Klubbens räkenskaper.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.

9. Val av revisorer jämte suppleant.

10. Fastställande av avgifter.

11. Styrelsens rapporter och förslag.

12. Motioner och ärenden.

13. Övriga frågor. 

14.  Mötets avslutande. 

§8 Kallelse 

Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 8 dagar före årsmötedagen.

§9 Uteslutning 

Medlem som uppsåtligen skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutande lär dock ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss bestämd tid yttra sig ärendet.

§10 Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande klubbmöten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Mellan dessa beslut skall minst en månad förflyta.

§ 11 Klubbens upplösning 

Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Upplöses klubben skall dess tillgångar gå till fritidsfiskefrämjande åtgärder.   

Stadgarna godkändes:

På årsmötet 2002-03-12.

På medlemsmötet 2002-09-14.

© FFK Ekorrarna 1995-2022

Allt material i denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen och får inte kopieras utan tillstånd.

Ändrad 2016-01-18